Projekt „O islámu do knihoven“ + literatura

knihy varující před riziky islámu zasílané Érou žen do knihoven

Éra žen šíří povědomí o rizicích islámu a migrace

 
Název projektu: O islámu do knihoven
 
Realizuje: Éra žen, z.s. (se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 05199620)
 
Fakturační údaje: Éra žen, z.s., Španělská 742/6, 120 00 Praha 2,                    IČO: 05199620, DIČ: CZ 05199620 - neplátce DPH
 
Popis projektu: obohacení knižního fondu veřejných knihoven v ČR o vybrané tituly z oblasti beletrie i odborné literatury, které se zaměřují na islám, upozorňují na jeho rizika, informují o problémech spojených s migrací z islámských zemí, životě v arabském světě apod. - zajištění těchto publikací od nakladatelů a velkoobchodů a jejich distribuce do knihoven, které se do projektu zapojí na základě nabídky učiněné přes mailovou komunikaci.
 
Cíle projektu: prostřednictvím doplnění knižního fondu veřejných knihoven prolomit mediální blokádu na témata „islám, migrace, právo a věci s nimi související“, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti těchto témat a iniciovat celospolečenskou diskusi k těmto tématům.
 
Časový horizont projektu: veřejná sbírka – od 12. 1. 2017 na dobu neurčitou, s prvním                                                                               vyúčtováním k 31. 12. 2017 a dalšími vždy po roce
                                         realizace projektu - 1. kolo rozesílání - červenec 2017,
                                                                            2. kolo rozesílání - září 2017,
                                                                            3. kolo rozesílání - prosinec 2017;
                                                                    další kola dle objemu prostředků nashromážděných                                                                                    na sbírkovém transparentním účtu                                                                                                                    (1 kolo rozesílání = cca 200-300 ks knih)
 
Způsoby financování projektu: veřejná sbírka, registrovaná na Magistrátu hlavního města Prahy
 

Číslo transparentního účtu sbírky: 2501081602/2010 (Fio banka), povolená je rovněž putovní sbírka.

Počet zapojených knihoven (k 12. 12. 2017): 101 (z bezpečnostních důvodů vzhledem k možnosti politického nátlaku lokálního charakteru na zapojené knihovny kvůli citlivému tématu nebudeme zveřejňovat identitu či lokality zapojených knihoven - viz kauza zrušené autogramiády knihy Kláry Samkové v Brně v říjnu 2016)
 
Počet nabízených knih: 43 titulů z oblasti odborné literatury o islámu
                                     35 titulů z oblasti beletrie o islámu
 
Průměrná cena jedné publikace: 205,90 Kč
 
Celkový počet požadavků na objednání knih (k 12. 12. 2017): 2650
 
Průměrný počet požadovaných knih na 1 knihovnu: 24 ks
 
Průměrná cena objednávky na 1 knihovnu: 4941,60 Kč
 
Způsob distribuce knih knihovnám: poštou (včetně darovací smlouvy)
 

Předpokládaný rozpočet projektu: 500 000 Kč (pro velký zájem knihoven lze očekávat i další vyšší náklady)

 
Způsoby shromažďování příspěvků do sbírky: a) bankovním převodem na sbírkový účet
                                                                                 b) prostřednictvím sbírkové pokladničky
                                                                                     (povolení putovní sbírky)
                                                                          c) prostřednictvím anonymních darů spolku Éra žen, z.s.
                                                                                  (vzor darovací smlouvy, potvrzení pro daňové účely)
 

Kontakt pro anonymní dárce, knihovny, veřejnost:

 erazen@erazen.cz , https://www.facebook.com/EraZenCZ/

Způsoby propagace projektu: webové stránky www.erazen.cz (menu Projekty -> O islámu do knihoven), facebookové stránky spolku Éra žen, z.s., letáky a další materiály umisťované na těchto komunikačních kanálech, mailová, osobní i telefonická komunikace s knihovnami a distribuce propagačních materiálů do těchto institucí.


Ženský spolek Éra žen, z.s. si dovoluje oznámit, že vyhlásil veřejnou sbírku, jejímž účelem je vybrat finanční prostředky na nákup literatury zabývající se tématem islámu, případně migrace a života v muslimských zemích, a tuto zakoupenou literaturu následně nabídnout veřejným městským a obecním knihovnám, které si z předkládaného seznamu této literatury (jak beletristického, tak odborného charakteru) budou moci samy vybrat, o které z těchto publikací by měly zájem.

Cílem této sbírky tedy je doplnit knižní fond knihoven, zejména na venkově a v malých městech, o vybrané knihy s islámskou tematikou a přispět tak ke zvýšení povědomí o věcech, které s islámem souvisejí, případně iniciovat širokou celospolečenskou diskusi na tato témata. Éra žen, z.s. totiž vnímá, že veřejnost není informována o problematice a nebezpečí islámu, o jeho vlivu na společnost a zejména na život žen. Oficiální média cenzurují informace o negativním vlivu islámu na společnost a prakticky tak znemožňují široké veřejnosti účastnit se debaty na dané téma. Aby bylo možné tuto situaci změnit a prolomit mediální blokádu, rozhodla se Éra žen, z.s. využít potenciálu, který nabízí síť veřejných knihoven v ČR, a zejména v malých obcích tyto obtížně dostupné informace poskytnout čtenářům a návštěvníkům těchto zařízení.

Seznam literatury, kterou hodlá Éra žen, z.s. knihovnám zajistit:

Odborné knihy o islámu

Beletrie o islámu

Tyto seznamy dále mohou sloužit jako vodítko pro veřejnost, která by se ráda s daným tématem seznámila prostřednictvím vlastní četby. Na trhu je řada publikací, které obhajují islám a podávají zkreslené či účelové informace, a to i včetně "renomovaných" autorů. Tomu se snažíme vyhnout a vybraly jsme naopak publikace, které ukazují islám z té odvrácené strany nebo o něm referují vyváženě, případně upozorňují na jednotlivé dílčí problémy z islámu vycházející.

Seznamy průběžně aktualizujeme.