Děti a islám

Zahalování obličeje z důvodu utajení znásilňování dětí

zahalené muslimky

V parlamentu se připravuje návrh zákona o zákazu zahalování obličeje na veřejnosti, a tedy je nutno říci, jaké jsou skutečné a hlavní důvody pro toto zahalování.

Alí Síná o tom píše: „Impotence stojí za Mohamedovou nejistotou, paranoiou a silnou žárlivostí. Svým mladým ženám nařídil zahalovat se, aby na ně cizí muži toužebně nehleděli. Kvůli Mohamedově impotenci se dnes zahaluje na půl miliardy muslimských žen.“ (1)

Wales otevírá kliniku pro oběti ženské obřízky

Wales otevírá svou první kliniku zaměřenou na oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM), kterým má být poskytována lékařská a psychologická pomoc. Wales je druhá nejmenší domovská země, která tvoří Spojené království, s počtem obyvatel jen asi tři milióny a poměrně nízkou mírou přistěhovalectví ve srovnání s okolní Anglií – která již má pět klinik FGM.

Výzva: sledujte učebnice!

Nejen v souvislosti s plánovanou stávkou studentů, ale i vzhledem k tomu, co se dlouhodobě děje v našem školství (a co se my jako matky, babičky či jiné příbuzné snažíme v rámci našich vlastních možností sledovat) přicházíme s následující výzvou k veřejnosti:

Série článků o ženské obřízce

Všímáme si, že některá z našich médií se občas tématu ženské rituální obřízky / mrzačení ženských pohlavních orgánů věnují. Tentokrát vám tedy přinášíme sérii starších i novějších článků - poněkud překvapivě - z online deníku Blesk. Doporučujeme zejména všímat si odhadovaného počtu žen mimo Afriku, kterých se tato praktika týká nebo jim reálně hrozí.

Důsledky zákazu zahalování v Rakousku

Nedávno spolek Éra žen zveřejnil své stanovisko k zákazu zahalování obličeje na veřejnosti v Rakousku. Čekaly jsme zejména na to, jaké důsledky tento zákaz bude mít. Díky překladu článku z Epoch Times, za který děkujeme naší podporovatelce, si o situaci můžeme udělat představu – potvrzuje se totiž, že některé muslimské ženy se svého zahalení nechtějí vzdát natolik, že dokonce Rakousko opouštějí a vracejí se do zemí původu, které jsou zřejmě na veřejné zahalování obličeje lépe adaptované. Bohužel tento zákaz negativně postihuje dokonce i děti: protože jejich matky odmítají se zahalení obličeje vzdát a nemůžou je tak doprovázet do školy, výuka některých muslimských dětí se přesunula z veřejných škol do domácího vyučování. Dochází tedy k dalším segregacím a vyčleňování z kolektivu, a to u nezletilých, kde by tomu přitom mělo být všemi prostředky bráněno a děti by před tímto měly být co nejlépe chráněny, jako se tomu děje v jiných případech. Děti jsou nuceny nést následky dobrovolné volby vyznání svých rodičů a přicházejí o kontakt s vrstevníky bez ohledu na vyznání, stejně tak jako s dospělými lidmi v pozicích učitelů a dalšího personálu škol. Je jim dokonce podsouván názor, že je to tak v pořádku a že povinnosti zahalovat si na veřejnosti obličej musí nemuslimská společnost ustoupit. Z další adaptace takto vychovávaných dětí do stále ještě většinově nemuslimské a nezahalující se rakouské společnosti máme pochopitelně jako spolek Éra žen upřímné a oprávněné obavy. Ať již jde o kolektivy pracovní či volnočasové, nakonec se tyto děti, násilím zvykané na zahalování vlastních matek, sester a dalších rodinných příslušnic, budou tak jako tak muset s nezahalenou veřejností stýkat a kooperovat. Nebude to snadné, pokud tyto děti vyrostou v pocitu, že jejich rodinám bylo ublíženo, notabene těmi, kteří nejsou „slušní“ a nezahalují se. Jediná autorita, kterou tyto děti budou uznávat, bude ta islámská – a zahalená, resp. zahalující. Ta, kterou tyto děti uvidí ve svém nejbližším okolí.

Afrika bojuje proti sňatkům mladých dívek. Jedna z nich popsala peklo po pohlavním styku

Problematika nucených dětských sňatků a z nich vyplývajícího sexuálního násilí na dětech a sociálně-ekonomického útisku žen spolku Éra žen není lhostejná. Dopady takovéhoto zacházení s lidmi jsou podobné, ať již daná komunita pro ně hledá (a nachází) oporu v islámu či lokálních animistických náboženstvích v Africe i jinde. Podle nás není možné takovému zacházení jen nečinně přihlížet a vyjmenovávat, kdo všechno to dělá, nebo to považovat za neměnnou součást kultury (tedy něčeho, co by mělo lidský potenciál naopak povznášet a rozvíjet). Hovoříme zde totiž především o porušování lidských práv, která jsou deklarována všeobecně bez ohledu na původ, vyznání či kulturní pozadí těch, jimž jsou přiznávána. Věta ze Všeobecné deklarace lidských práv "lidé se rodí sobě rovni ve svých právech" totiž neříká nic jiného, než že se tato rovnost vztahuje na všechny lidské bytosti narozené a žijící kdekoli. Nucené dětské sňatky přitom slouží jen samy sobě - mladé dívky jsou nuceny rodit zejména chlapce, kteří budou později také "bránit čest rodiny" a nutit své dcery k témuž jednání. Náplň a smysl života žen v tomto prostředí jsou tedy již předem od narození dány. Dívky a ženy jsou tak zcela zbaveny projevů vlastní vůle - a společnost samotná přichází o veškerý další přínos kromě rodění dětí, který by jí ženy mohly dát. Dochází tak ke stagnaci a postupné degradaci společnosti, zejména pokud se přidají sňatky příbuzenské, mající za následek porody těžce postižených dětí. Proces migrace pak takovéto jednání a jeho důsledky pomáhá šířit do dalších zemí. Tam se ženy mnohdy brání ještě hůře - izolace od většinové společnosti i jazyková bariéra dělají své, stejně jako ekonomická nesoběstačnost takových žen. 

Politická propagace Islámské nadace ve školách

Dovolujeme si zde archivovat dopis, který Islámská nadace v Praze používá pro oslovování vzdělávacích institucí a dalších organizací. Pochopitelně s něčím takovým absolutně nemůžeme souhlasit. Doporučujeme si všimnout zvláště nabídky občerstvení při nabízené prohlídce mešity - ano, pochopitelně půjde o občerstvení s halal certifikátem, tedy takové, které je určeno primárně ke konzumaci muslimům a jehož výrobce za tuto certifikaci zaplatil muslimské komunitě poplatek v řádu desetitisíců korun. Dost možná v rámci tohoto občerstvení dítě bude nuceno konzumovat i maso z rituálně utýraných zvířat během islámských halal porážek. Velmi pravděpodobné je i to, že neúčast na takových akcích by mohla být školami nějak sankcionována. "Multikulturní člověk 21. století" tak dle této nabídky bude muset být plně podřízen islámu.

Braniborský soud schválil vztah nezletilé se starším mužem

Jedna z našich podporovatelek nám poslala odkaz článek v německém tisku, který informuje o rozhodnutí braniborského soudu schválit vztah nezletilé dívky s o 30 let starším mužem.

Subscribe to RSS - Děti a islám